Session
جلسه‌ی دویست و هفتم
ورژن کنترل و فونتهای آزاد
1393/09/03
در این جلسه ابتدا در مورد سیستم‌های مدیریت سورس و ورژن کنترل صحبت و سپس بحث آزادی با موضوع فونت‌های آزاد میان حاضرین در جلسه برقرار شد.