Session
جلسه‌ی دویست و هشتم
فرآیندهای کاری سلام دنیا و نحوه همکاری افراد متخصص
1393/09/17
در این جلسه درباره فرآیندهای کاری سلام دنیا و نحوه همکاری افراد متخصص در زمینه نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز، بحث و گفتگو خواهیم کرد.