Session
جلسه دویست و پانزدهم
فریم ورک Qt
1394/03/06
این جلسه روز چهارشنبه ۶ خرداد از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در محل نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزار شد.
در این جلسه آقای روزبه حاجی زاده در مورد فریم ورک Qt ارائه ای داشتند. و در ادامه در مورد برگزاری جشن ده سالگی لاگ تهران صحبت هایی شد.

ارائه آقای حاجی زاده در مورد فریم ورک Qt