Session
جلسه دویست و شانزدهم
استارتاپ ها
1394/03/20
جلسه ۲۱۶ گروه کاربران لینوکس تهران روز چهارشنبه ۲۰ خرداد از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در محل نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزار شد.
موضوع این جلسه بحث آزاد با محوریت استارتاپ ها و جامعه متن باز به مدیریت بهداد عابدی بود.