Session
جلسه دویست و هفدهم
Reactive Manifesto
1394/04/03
در این جلسه آقای رضا سامعی در مورد Reactive Manifesto ارائه ای داشتند.
این جلسه با توجه به ماه رمضان یک ساعت زودتر از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در محل نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزار شد.

فایل ارائه آقای سامعی در مورد Reactive Manifesto