تهران‌لاگ

گروه کاربران لینوکس تهران

اخبار و جلسات

جلسه ۲۶۳
جلسه ۲۶۳ در تاریخ ۱۳۹۹-۲-۴ از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ در اینترنت برگزار میشود.
ارائه دهندگان: امیرحسین گودرزی ، سید محمد امین جوادی
موضوعات: DevOps ، ZSH

ثبت‌نام رایگان

جلسه ۲۶۲
جلسه ۲۶۲ در تاریخ ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ در زاویه برگزار میشود.
ارائه دهندگان: محمدرضا حقیری ، بحث آزاد
موضوعات: Ruby ، هماهنگی جلسات
جلسه ۲۶۱
جلسه ۲۶۱ در تاریخ ۱۳۹۸-۱۰-۲۶ از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ در زاویه برگزار میشود.
ارائه دهنده: دانیال بهزادی
موضوع: انجمن‌های نرم‌افزار آزاد