تهران‌لاگ

گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

تصاویر جلسه ۲۰۰

توضیحات رویداد